Informacje

30.06.2015

2 czerwca 2015 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie dokonało autoryzacji uchwał podjętych na zebraniach poszczególnych części WZ. Szczegóły w protokole (.pdf)


 

25.06.2015

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona "Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat" wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.


 

14.05.2015

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE - liczba zamieszkałych osób (.pdf)


 

29.10.2013

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 6 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, al. Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 - 15:30, wtorek - piątek: 7:30 - 14:30
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14


 

29.10.2013

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.


 

12.09.2013

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.


 

29.07.2013

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.


 

29.07.2013

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.


 

30.10.2010

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie.

Zgodnie z § 99 ust. 1 znowelizowanego Statutu członkowie zamieszkujący ww. lokale przydzielone im po 1960 r., w przypadku gdy nie byli oni następcami prawnymi poprzednich członków, mogą przekształcić lokatorskie prawo w odrębną własność na następujących zasadach: 1. kwota przekształcenia stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokali i 3 % wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawaną przez Wojewodę Pomorskiego za okres, w którym następuje przekształcenie, 2. należność może być rozłożona do 12 miesięcznych rat, 3. ustanowienie odrębnej własności następuje po wpłacie całej należności.

Kwoty z przekształcenia lokali przeznacza się na fundusz remontowy nieruchomości, w której nastąpiło przekształcenie.

 

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku podany w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dn. 29 czerwca 2015 r. - dla województwa pomorskiego wynosi 4.078,00 zł (Dz. Urz. z 29.06.2015 r., poz. 2009). 3% z powyższej kwoty stanowi 122,34 zł.

Ww. obwieszczenie weszło w życie dn. 01.07.2015 r. i obowiązuje do 31.12.2015 r.

Przykład: mieszkanie o powierzchni użytkowej 50 m2.

Wyliczenie: 50 m2 pow. uż. x 122,34 zł = 6.117,00 zł

Kwota 6.117,00 zł stanowi przykładową cenę przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność.


 

Brak możliwości komentowania