Informacje

8.09.2015

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie
zaprasza podmioty uprawnione
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

Oferta winna zawierać:

  • informacje o podmiocie uprawnionym, jego kierownictwie, doświadczeniu zawodowym w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  • informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru ewidencyjnego,
  • termin i sposób badania sprawozdania finansowego,
  • sposób zapłaty i cenę końcową łącznie z kosztami pobytu.

Warunkiem rozpatrzenia oferty są przeprowadzone badania minimum trzech spółdzielni mieszkaniowych o wielkości powyżej 2 tysięcy lokali.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-530-41-80.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 października 2015 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew, Rada Nadzorcza


 

30.06.2015

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia

2 czerwca 2015 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie dokonało autoryzacji uchwał podjętych na zebraniach poszczególnych części WZ. Szczegóły w protokole (.pdf)


 

25.06.2015

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona "Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat" wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.


 

14.05.2015

Formularz dot. liczby zamieszkałych osób

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE - liczba zamieszkałych osób (.pdf)


 

29.10.2013

Operacje gotówkowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 6 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, al. Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 - 15:30, wtorek - piątek: 7:30 - 14:30
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14


 

29.10.2013

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.


 

12.09.2013

Odczyty podzielników CO

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.


 

29.07.2013

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.


 

29.07.2013

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.


 

30.10.2010

Zasady przekształcania starych zasobów

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie.

Zgodnie z § 99 ust. 1 znowelizowanego Statutu członkowie zamieszkujący ww. lokale przydzielone im po 1960 r., w przypadku gdy nie byli oni następcami prawnymi poprzednich członków, mogą przekształcić lokatorskie prawo w odrębną własność na następujących zasadach: 1. kwota przekształcenia stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokali i 3 % wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawaną przez Wojewodę Pomorskiego za okres, w którym następuje przekształcenie, 2. należność może być rozłożona do 12 miesięcznych rat, 3. ustanowienie odrębnej własności następuje po wpłacie całej należności.

Kwoty z przekształcenia lokali przeznacza się na fundusz remontowy nieruchomości, w której nastąpiło przekształcenie.

 

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku podany w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dn. 29 czerwca 2015 r. - dla województwa pomorskiego wynosi 4.078,00 zł (Dz. Urz. z 29.06.2015 r., poz. 2009). 3% z powyższej kwoty stanowi 122,34 zł.

Ww. obwieszczenie weszło w życie dn. 01.07.2015 r. i obowiązuje do 31.12.2015 r.

Przykład: mieszkanie o powierzchni użytkowej 50 m2.

Wyliczenie: 50 m2 pow. uż. x 122,34 zł = 6.117,00 zł

Kwota 6.117,00 zł stanowi przykładową cenę przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność.


 

Brak możliwości komentowania