Informacje

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zawiadamia zgodnie z § 140 Statutu, że zebrania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się w terminie od 17 do 31 maja 2016 r.

WZ2016

Szczegółowy harmonogram oraz porządek obrad został przedstawiony w zawiadomieniu dostarczonym do skrzynek pocztowych oraz w załączniku: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2016 (.pdf)

Zgodnie ze Statutem w Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział tylko członkowie Spółdzielni (tzn. osoby, które złożyły deklarację oraz wpłaciły wpisowe i udział członkowski). Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Uwaga, włamania do piwnic!

W związku ze zwiększoną liczbą włamań do piwnic apelujemy do lokatorów o niepozostawianie otwartych drzwi do klatek schodowych oraz piwnic.

Prosimy również o zwracanie uwagi na zachowanie osób obcych przebywających w klatkach schodowych oraz o informowanie straży miejskiej lub policji o uzasadnionych podejrzeniach.

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Zmiana wysokości opłat za odbiór odpadów nie wywołuje obowiązku składania nowych deklaracji

Informujemy, że w związku z otrzymanymi przez Państwa zawiadomieniami o zmianie wysokości opłat za mieszkanie nie ma obowiązku składania nowych oświadczeń (deklaracji) o liczbie zamieszkałych osób. Nowe oświadczenie należy składać jedynie w sytuacji, gdy zmienia się liczba osób zamieszkałych lub zmienia się sposób segregacji odpadów przez użytkowników lokalu.

Parkowanie samochodów

Apelujemy o parkowanie pojazdów przodem do budynków. Sprawa dotyczy w szczególności miejsc postojowych znajdujących się blisko okien i elewacji. Powszechnie wiadomo, że spaliny są szkodliwe dla zdrowia, a ponadto mogą powodować okopcenie ścian. Tymczasem utrudniony rozruch samochodu w okresie zimowym powoduje silniejszą emisję spalin. Szczególnie ze starszych aut zasilanych olejem napędowym. Co prawda przepisy nie regulują tej sprawy, jednak starajmy się, aby parkowanie nie było uciążliwe dla sąsiadów. Czytaj dalej…

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona „Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat” wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.

Formularz dot. liczby zamieszkałych osób

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE – liczba zamieszkałych osób (.pdf)

Odczyty podzielników CO

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

tel. 58-531-44-07

BZ

187 budynków mieszkalnych

8.810 lokali mieszkalnych

ok. 18.260 mieszkańców

AO Czyżykowo
AO Garnuszewskiego
AO Suchostrzygi I
AO Suchostrzygi II
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

W mediach o nas

Brak możliwości komentowania