Informacje

Przetarg na mieszkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew
ogłasza przetarg nieograniczony na

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO (prawa odrębnej własności)
Tczew, ul. Jedności Narodu 3A/14, powierzchnia użytkowa 35,77 m2
cena wywoławcza: 95.000 zł, wadium: 9.500 zł

Mieszkanie jest przeznaczone do remontu we własnym zakresie.

Mieszkanie można oglądać od 26.09.2016 do 30.09.2016 (w dni robocze) w godzinach 10:00 – 14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla Garnuszewskiego w Tczewie, tel. 58-531-58-97.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. 4 lub pod numerem tel. 58-530-41-72.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w PKO BP nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 w terminie do dnia przetargu. Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić do wglądu podczas przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o 13:00 w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (sala konferencyjna – I piętro).

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie
zaprasza podmioty uprawnione
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Oferta winna zawierać:

  • informacje o podmiocie uprawnionym, jego kierownictwie, doświadczeniu zawodowym w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  • informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru ewidencyjnego,
  • termin i sposób badania sprawozdania finansowego,
  • sposób zapłaty i cenę końcową łącznie z kosztami pobytu.

Warunkiem rozpatrzenia oferty są przeprowadzone badania minimum trzech spółdzielni mieszkaniowych o wielkości powyżej 2 tysięcy lokali.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-530-41-80.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” na adres: Rada Nadzorcza, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew.

Zmiana Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie informuje, że w dn. 27.07.2106 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie Statutu Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia.

W nowo opublikowanym Statucie zmiany zostały przedstawione pogrubionym drukiem.

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia

13 czerwca 2016 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie dokonało autoryzacji uchwał podjętych na zebraniach poszczególnych części WZ. Szczegóły w protokole (.pdf)

Uwaga, włamania do piwnic!

W związku ze zwiększoną liczbą włamań do piwnic apelujemy do lokatorów o niepozostawianie otwartych drzwi do klatek schodowych oraz piwnic.

Prosimy również o zwracanie uwagi na zachowanie osób obcych przebywających w klatkach schodowych oraz o informowanie straży miejskiej lub policji o uzasadnionych podejrzeniach.

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Parkowanie samochodów

Apelujemy o parkowanie pojazdów przodem do budynków. Sprawa dotyczy w szczególności miejsc postojowych znajdujących się blisko okien i elewacji. Powszechnie wiadomo, że spaliny są szkodliwe dla zdrowia, a ponadto mogą powodować okopcenie ścian. Tymczasem utrudniony rozruch samochodu w okresie zimowym powoduje silniejszą emisję spalin. Szczególnie ze starszych aut zasilanych olejem napędowym. Co prawda przepisy nie regulują tej sprawy, jednak starajmy się, aby parkowanie nie było uciążliwe dla sąsiadów. Czytaj dalej…

Zasady przekształcania starych zasobów

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. Czytaj dalej…

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona „Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat” wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.

Formularz dot. liczby zamieszkałych osób

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE – liczba zamieszkałych osób (.pdf)

Odczyty podzielników CO

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

tel. 58-531-44-07

BZ

187 budynków mieszkalnych

8.810 lokali mieszkalnych

ok. 18.260 mieszkańców

AO Czyżykowo
AO Garnuszewskiego
AO Suchostrzygi I
AO Suchostrzygi II
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

W mediach o nas

Brak możliwości komentowania