Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zawiadamia, zgodnie z § 140 Statutu, że zebrania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się:

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie zebrań będzie obowiązywał następujący porządek obrad:

1. Otwarcie części obrad Walnego Zgromadzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.
– zapytania dot. przedstawionego sprawozdania.

6. Informacja Zarządu z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia w 2016 r. oraz informacja AO o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia.

7. Opinia Biegłego Rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2016 r.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
– zapytania do przedstawionego sprawozdania.

9. Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego za 2016 r.

10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2014-2016.

11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 r.
– podziału zysku z własnej działalności gospodarczej,
– przyjęcia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata  2014-2016,
– wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

13. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

14. Dyskusja, w tym: – sprawozdanie Rady Osiedla za 2016 r. – zgłaszanie kandydatur na członków Rady Osiedla.

15. Wybory do Rady Osiedla.

16. Dyskusja.

17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.

18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.

19. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał wyłożone będą w biurach Administracji Osiedlowych oraz w budynku Zarządu Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (pok. nr 6) w godzinach urzędowania od 11 maja 2017.
Prawo do zapoznania się z tymi dokumentami mają tylko członkowie Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał, popartych przez co najmniej 10 członków, oraz żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 10 maja 2017.

W biurach Administracji Osiedlowych oraz Zarządu można również pobrać druki zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z poparciem 10 członków, należy dokonać w terminie do 10 maja 2017 (włącznie).

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał do 22 maja 2017.

Zgodnie ze Statutem w Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział tylko członkowie Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TCZEWIE

Brak możliwości komentowania